МРТ, ЭЭГ, эпилептолог,
невролог, нейрохирург
г. Иваново
ул. Любимова, д.1, лит. А45
МРТ, УЗИ,
невролог, нейрохирург
г. Иваново
ул. Демидова, д.9
МСКТ, КТ
г. Иваново
ул. Воронина, д.11
хирургический корпус
МСКТ, КТ
г. Иваново
ул. Шошина, д.8